Bel ons: +31 (0)320-714220

Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene Voorwaarden voor Consumenten

Artikel 1.    Identiteit gegevens

1.    Satpower Nederland
2.    Geregistreerd bij de  Kamer van Koophandel inschrijving nummer; 39080027
3.    Geregistreerd bij de belastingdienst onder btw nummer; NL130004996B01
4.    Gevestigd op adres; Kwikstraat 3-28  8211AM Lelystad
5.    Met post adres; Kwikstraat 3-28  8211AM Lelystad
5.    Bereikbaar onder telefoon nummer; +31 (0)320-714220
6.    Bereikbaar via website http://www.satpower.eu of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
7.    Bereikbaar via fax nummer; +31 (0)87-7841020
8.    Satpower Nederland is een White Label Reseller ook wel wederverkoper genoemd, Satpower levert niet direct internet verbindingen uit haar eigen netwerk, maar wederverkoop via ISP's (Internet Service Providers)

Artikel 1.1    Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Satpower Nederland, en een Wederpartij waarop Satpower Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door        partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Satpower Nederland, voor de uitvoering waarvan door Satpower Nederland derden dienen te worden betrokken.

3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Satpower Nederland en zijn directie.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Satpower Nederland en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.    Indien Satpower Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Satpower Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


 

 

Artikel 2     Offertes en aanbiedingen

1    Alle offertes en aanbiedingen van Satpower Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2    Satpower Nederland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Satpower Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Satpower Nederland anders aangeeft.

5    Een samengestelde prijsopgave verplicht Satpower Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3     Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.    De overeenkomst tussen Satpower Nederland en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een opzeg termijn van 3 maanden (kwartaal), het contract zal rechtswegen op de overeengekomen eind datum telkens 3 maanden verlengt worden tenzij de overeenkomst tijdig en schriftelijk beëindigd word. tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Satpower Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Satpower Nederland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.    Satpower Nederland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.    Satpower Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Satpower Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.    Indien Satpower Nederland gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Satpower Nederland ter beschikking heeft gesteld.

7.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien    de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan     kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Satpower Nederland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een               wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Satpower Nederland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Satpower Nederland bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde                 overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Satpower Nederland op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Satpower Nederland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10.    Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Satpower Nederland gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Satpower              Nederland daardoor direct of indirect ontstaan.

11.    Indien Satpower Nederland bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Satpower Nederland onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder                 voorbehoud is opgegeven.
-    Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Satpower Nederland toekomende bevoegdheid of een op Satpower Nederland rustende verplichting ingevolge de wet;
-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Satpower Nederland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    Satpower Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-    de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-    na het sluiten van de overeenkomst Satpower Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Satpower Nederland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Satpower Nederland gerechtigd de                 overeenkomst te ontbinden.
-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Satpower Nederland kan worden gevergd.

2.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Satpower Nederland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Satpower Nederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Satpower Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien Satpower Nederland op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Satpower Nederland, zal Satpower Nederland in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Satpower Nederland is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Satpower Nederland zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Satpower Nederland genoemde termijn te voldoen, tenzij Satpower Nederland anders aangeeft.

6.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Satpower Nederland vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Satpower Nederland op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
               

Artikel 5    Overmacht

1.    Satpower Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Satpower Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Satpower Nederland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Satpower Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Satpower Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    Satpower Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Indien Satpower Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Satpower Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6    Betaling en incassokosten

1.    Bij opdracht van de overeenkomst tussen Wederpartij en Satpower Nederland dient de Wederpartij 100% van de overeenkomst bedrag te voldoen, voordat Satpower Nederland overgaat tot het leveren en of monteren van de overeen gekomen service en of levering van producten.

2.    Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur en of abonnement gelden, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is als dan een rente verschuldigd. De wederpartij is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig                 verschuldigde bedrag. Tevens zal de gehele overeenkomst in eens opgeëist en overgedragen worden aan onze incasso afdeling met een administratieve verhoging.

3.    Satpower Nederland heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.    Satpower Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Satpower Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Indien Satpower Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.    Verhogingen zoals wettelijke belasting zullen door Satpower Nederland door belast worden aan de wederpartij op het moment dit van toepassing zal zijn.

Artikel 7     Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Satpower Nederland in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Satpower Nederland totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Satpower Nederland gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.Betreffende satelliet internet hardware blijft eigendom van Satpower Nederland totdat de eerste overeenkomst is uitgediend, na uitdienen van de eerste overeenkomst gaat het eigendom over op de wederpartij dit i.v.m. geleverde hardware korting op basis van uitdienen van de eerste overeenkomstduur.

2.    Door Satpower Nederland geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het                 eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.    De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Satpower Nederland veilig te stellen.

4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Satpower Nederland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.    De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Satpower Nederland ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Satpower Nederland gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Satpower Nederland bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.    Voor het geval Satpower Nederland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Satpower Nederland en door Satpower Nederland aan te wijzen    derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Satpower Nederland zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8     Garanties, onderzoek en reclames

1.    De door Satpower Nederland te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de                 voorwaarden die daaraan gesteld worden. Satpower Nederland kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Satpower Nederland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Satpower Nederland, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Satpower Nederland geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.    De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te                 onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Satpower Nederland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Satpower Nederland in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Satpower Nederland in de gelegenheid          te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.    Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Satpower Nederland de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Satpower Nederland, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Satpower Nederland te retourneren en de eigendom daarover aan Satpower Nederland te verschaffen, tenzij Satpower Nederland anders aangeeft.

8.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Satpower Nederland daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9    Aansprakelijkheid

1.    Indien Satpower Nederland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Satpower Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Satpower Nederland is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    Satpower Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Satpower Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Satpower Nederland toegerekend kunnen worden;
-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.    Satpower Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6.    Indien Satpower Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Satpower Nederland beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.    De aansprakelijkheid van Satpower Nederland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Satpower Nederland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

9.    Satpower is nimmer aansprakelijk als u de door onze geleverde hardware/diensten gebruikt in landen waarop een embargo geld en of waar een zend/ontvangst vergunning vereist is, dit is uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hierop zal door Satpower nooit gehonoreerd worden.

Artikel 10    Verjaringstermijn

1.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Satpower Nederland en de door Satpower Nederland bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.    Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Satpower Nederland van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11    Risico-overgang

1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

2. Het risico op wisselkoers kosten worden afgeprijsd tegen een een lagere koers van maximaal -15% tegen de dan geldende wisselkoers.

Artikel 12    Vrijwaring

1.    De Wederpartij vrijwaart Satpower Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Satpower Nederland toerekenbaar is.

2.    Indien Satpower Nederland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Satpower Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag        worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Satpower Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Satpower Nederland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13    Intellectuele eigendom

1.    Satpower Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Satpower Nederland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn                 zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14    Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Satpower Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken             partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15    Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die vermeld staat op de website http://www.satpower.eu.

3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 16    aanvullende voorwaarden

1.   Verbruik volumen worden gecalculeerd d.m.v. Download+Upload tezamen als verbruikte totale data Quota.

2Gaat u over uw Quota heen dan wordt uw account zoals vermeld in het FAP Tabel, 
       de snelheid terug gebracht. De datalimitiet is ongelimiteerd nadat uw Quota verbuikt is, bij de laagste 
       snelheid zoals in de FAP Tabel is aangegeven.   

3.  Wilt u toch uw volle snelheid behouden als u over uw Quota heen bent? Dan kunt u een Volume Booster
      bestellen, verkrijgbaar in hoeveelheden van 1GB. de kosten zijn €18,15 inclusief btw per 1GB.

4.  Wij adviseren om updates ed. in te plannen in de nachtelijke uren, i.v.m. FAP calculatie zoals hierboven
      vermeld onder punt 2.

5.  U ontvangt éénmalig een activatie code bij aanvang van uw abonnement, met deze code kunt u uw
      systeem éénmalig activeren op de Spotbeam waar u opdat moment zich bevindt in het dekkingsgebied
      van de satelliet.

6.  Mocht u uw systeem willen verplaatsen op een andere locatie, kan het zijn dat dit buiten de 
      geactiveerde Spotbeam is, u moet dan een nieuwe activatie code aanvragen om u zich te kunnen
      activeren op een andere Spotbeam binnen het dekkingsgebied van de satelliet. Deze activatie code kunt
      bestellen voor €102,85 inclusief btw.

7.  Mocht u uw abonnement niet op tijd betalen dan zullen wij uw account moeten blokkeren, bij een 
      blokkade rekenen wij €50,- inclusief btw per deactivatie.

8.  Het heractiveren van een account wordt er evenals  €50,- inclusief btw in rekening gebracht.

9.  Wij rekenen één maand abonnement als borg, deze wordt verrekend aan het einde van   
        de overeenkomst. Daarnaast wordt er per kwartaal (drie maanden vooruit) in rekening gebracht.
      
10.  U kunt er voor kiezen om uw abonnement 12 maanden voorruit te betalen, u ontvangt over 12 maanden 5% korting. Als u ervoor kiest 24 maanden voorruit te betalen ontvangt u 5% korting over 24 maanden
en is de één maand borg niet van toepassing.

11.  Cool Down periode is een periode van 7 dagen ingaand op het moment van uw bestelling. 
        binnen deze periode kunt u kosteloos de overeenkomst schriftelijk opzeggen o.v.v. uw klant nummer.

12.  Na deze Cool Down periode kunt u niet meer uw abonnement opzeggen en bent u gebonden aan de
         Overeengekomen contract duur.

13.  Uw contract zal zoals overeengekomen aflopen op de eind datum zoals overeengekomen en zal telkens met 3 maanden
         verlengd worden met een opzegtermijn van 3maanden vanaf de 1ste van de maand.

14.  Bij storingen, klachten of reclamaties kunt u dit melden via onze website www.satpower.eu
         Dit kunt u bij “Support” doen om een ticket aan te maken met vermelding van uw situatie.

15.  Mocht er bij de levering visuele schade aan de geleverde producten te zien zijn? 
        Dient u dit per omgaande aan Satpower kenbaar te maken.

16.  Wij geven op onze hardware t.b.v. de Internet connectiviteit via de satelliet garantie zolang de overeenkomst 
         loopt bij normaal gebruik met een maximum van 2 jaar als u blijvend een overeenkomst bij ons heeft.
         Bij schade door storm, brand, vandalisme of door onjuiste gebruik/installatie vervalt het recht op garantie.

17.  Wij geven geen support aan apparatuur die aangesloten worden aan onze internet modem.

18.  Op al onze internet connectiviteit diensten zijn onze Internet Acceptabele Use Policy van toepassing, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

19.  Op al onze internet connectiviteit diensten is onze Fair Access Policy van toepassing, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

20.  De vermelden snelheden van upload en download zijn maximaal te behalen snelheden en kunnen niet
        gegarandeerd worden, voor gegarandeerde snelheden hebben wij aparte abonnementen.

21.    De wederpartij dient rekening te houden dat een internet verbinding die tot stand komt via een satelliet schotel verbinding, Altijd onderhevig is aan weersinvloeden, u dient rekening te houden dat deze verbindingen kunnen uitvallen voor een bepaalde periode. Deze weersinvloeden zijn niet alleen op de locatie van de wederpartij van toepassing maar ook op de grondstations van de ISP's (Internet Service Providers)die verbinding tot stand brengen.
Wij nemen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid, en aansprakelijkheid hierop wordt niet gehonoreerd.

22.  Satpower is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
        winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

23.   De door ons verstrekte hardware is beschermd door een speciale pincode (gelocked)  en is daardoor alleen te gebruiken via onze internet diensten.

Artikel 17   kopen op afstand

1.Als u bij ons een producten en of diensten afneemt via onze website, dan gaat de herroepingsrecht in op de dag dat u onze bevestiging schriftelijk/per email ontvangt.

2.De herroepingsrecht heeft een duur van 7 dagen zoals vermeld in artikel 16 sub 13

3.Binnen de herroepingsrecht kunt u alleen schriftelijk/ via email aan ons kenbaar maken dat u af ziet van uw aankoop/overeenkomst,tenzij op uw verzoek u onze diensten eerder geleverd wilt hebben dan de herroepingsrecht af loopt, wijkt u af van de standaard procedure en ziet u af van uw recht op herroeping.

4.Tijdens de termijn van het herroepingsrecht zullen wij op uw schriftelijk verzoek uw bestelling/overeenkomst kosteloos beëindigen en bent u tot niets verplicht.

5.Onze aangeboden overeenkomsten zijn voor een bepaalde tijd, uw overeenkomst wordt rechtswege op de overeengekomen eind datum beëindigd.

6.Wij zullen nooit zonder uw schriftelijke toestemming uw overeenkomst stilzwijgend verlengen, wij doen u altijd voor het verstrijken van de eind datum een nieuw aanbod om uw overeenkomst te verlengen.

7.Onze overeenkomsten moeten worden uitgediend en kunnen tussentijds niet opgezegd worden voor de overeengekomen eind datum.

8.Indien u onze overeenkomst aangaat krijgt u van ons uw eerste factuur die 100% voldaan moet worden voordat overgegaan wordt tot levering.

9.Als u onze eerste factuur 100% heeft voldaan, en u beroept zich op uw herroepingsrecht binnen de gestelde termijn schriftelijk, dan storten wij u betaling retour binnen 30 dagen na verwerking van uw herroeping.

10.Klachten dienen altijd schriftelijk /per email /of via onze website aan ons kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 18   Support op afstand

1.      Support issues dienen altijd via onze website http://www.satpower.eu  "SUPPORT" in gediend te worden, Alleen via deze aanmelding is uw support aanmelding geregistreerd met een uniek support nummer. of de melding te maken via onze telefoonnummer +31 (0)320-714220

2.Wij trachten u binnen 48 uur (2 werkdagen maandag t/m vrijdag) te beantwoorden.

3.       Reclamaties en of garantieverzoeken dienen evenals via onze website http://www.satpower.eu "SUPPORT" aangemeld te worden, Alleen via deze aanmelding is uw reclamatie en of garantieverzoek geregistreerd onder een uniek nummer.

4. Support op locatie binnen Nederland is mogelijk alleen op afspraak, dit is altijd een betaalde support volgens onze geldende tarieven vermeld in onze installatie service voorwaarden.

5.Support op locatie buiten Nederland is mogelijk alleen op afspraak, dit is op basis van op maat gemaakte project prijs.

 

 

Artikel 19   Privacy & Persoonsgegevens

1.        Al uw persoonsgegevens aan ons vertrekt en of via onze website worden niet aan derden verstrekt en worden met de hoogste vertrouwelijkheid behandeld.

 2.        Onze website beschikt over een SSL encryptie (beveiliging) voor een hoogste mogelijk veiligheid, om uw persoonsgegevens te waarborgen.

 


Artikel 20   Satelliet internet Lease voorwaarden

1. De satelliet internet hardware bedoeld Schotel-Modem-TRIA (LNB Transponder) worden uitgeleverd als bruikleen, is en blijft eigendom van Satpower Nederland.
De opdrachtgever is mitsdien niet bevoegd de hardware te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten aanzien van de bijbehorende randapparatuur.

2. Er wordt €150,- borg betaald wat gestorneerd wordt na beëdiging van de overeenkomst als de hardware retour is ontvangen in ongeschonden en werkende staat.

3. Indien de hardware niet retour gestuurd wordt binnen 14 dagen na deactivatie zal Satpower Nederland gerechtigd zijn de volledige hardware in rekening te brengen á €508,20 inclusief btw en exclusief verrekening betaalde borg.

4. Als wij de hardware retour ontvangen na beëindigen doch binnen 14 dagen, en blijkt dat de hardware beschadigd en of defect is zullen wij de vervangingswaarde door berekenen, dit zal afhankelijk zijn in hoe verre de hardware beschadigd en of defect is.

5. Indien er na de overeenkomst periode van 24 maanden gekozen wordt om de overeenkomst te verlengen hoeft de hardware niet terug gestuurd te worden zolang de overeenkomst actief is.

6. De klant dient zelf voor de verzending te zorgen om de hardware te retourneren, ons advies hierin doe dit aangetekend en verzekerd, wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen mocht uw verzending niet aankomen.

 7. Het staat de opdrachtgever niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de hardware te veranderen.

8. Voor het teweeg brengen van elke fysieke verandering aan de hardware is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Satpower Nederland vereist. Alles wat zonder deze goedkeuring door de opdrachtgever aan de hardware wordt aangebracht wordt op basis van nacalculatie hersteld en wordt door belast aan de opdrachtgever.

9. De opdrachtgever zal als een goed opdrachtgever voor de hardware zorg dragen conform de aard en de bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke
benaming dan ook.

10. indien de hardware ontvreemd of vernield wordt is de opdrachtgever daar zelf verantwoordelijk voor, hiervan dient per omgaande melding bij Satpower Nederland gemaakt te worden zodat wij het systeem kunnen blokkeren, om te voorkomen van oneigenlijk gebruik.

11. Beslag en maatregelen van derden, Indien derden ten opzichte van de satelliet internet hardware rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal
opdrachtgever terstond laten blijken dat niet opdrachtgever maar Satpower Nederland eigenaar van het systeem is. Indien de hardware uit de macht van opdrachtgever
mocht geraken, zal hij Satpower Nederland daarvan binnen vierentwintig uur in kennis stellen en zonodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Satpower Nederland kan de voor de
bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf treffen. Opdrachtgever machtigt Satpower Nederland hierbij deze maatregelen eventueel in de naam van opdrachtgever te treffen.

 

 

 

 

Drop us your email address and stay connected with us